ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

I. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking zijn alle leveringen en prestaties in het kader van de omschreven manifestatie onderworpen aan de hierna vermelde voorwaarden. De toepassing van de algemene voorwaarden van de klant wordt door onderhevige voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

II. Het aanvaarden van de aanbieding houdt de goedkeuring in van onderhavige algemene voorwaarden. De aanvaarding van de aanbieding houdt tevens een onherroepelijke bestelling in van de te verrichten leveringen en /of prestaties op de vooropgestelde datum, aan het vooropgesteld aantal personen, aan de bedongen prijs en aan alle andere voorwaarden vermeld in het aanbod. 

 

III. In geval van annulering van de bestelling door de klant, is minstens een vergoeding van 30% van het volledige bedrag van de bestelling verschuldigd, voor zover de annulering schriftelijk of per mail betekend werd uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de manifestatie, tenzij de schade van PELGROM meer dan deze som bedraagt of andere annuleringsvoorwaarden in de aanbieding staan vermeld. Indien de annulering gebeurt binnen de 7 dagen voor aanvang van de manifestatie, blijft het volledige bedrag van de bestelling verschuldigd. 

 

IV. Het toezenden van bijgevoegde aanbieding bindt PELGROM slechts in zoverre:

1. de aanbieding schriftelijk bevestigd wordt binnen de gestelde periode na de datum van verzending van het aanbod, en
2. het voorschot - indien in de aanbieding vermeld - betaald vóór gestelde datum in huidige aanbieding, en
3. de aanbieding niet voordien werd herroepen door PELGROM

Bij gebreke aan schriftelijke bevestiging of betaling binnen gestelde termijnen zal huidige aanbieding geen enkele verplichting inroepen ten aanzien van PELGROM. 

 

V. PELGROM behoudt zich het recht voor om de manifestatie bij eenvoudige brief of per mail te annuleren tot ten laatste 5 dagen voor de aanvang van de manifestatie, zonder vermelding van motieven en zonder dat zulks recht geeft op schadevergoeding. 

 

VI. Gewenste wijzigingen aan de overeengekomen leveringen of prestaties moeten tijdig per brief of per mail gemeld worden. Zij zullen slechts deel van de overeenkomst uitmaken indien zij ook door PELGROM per brief of per mail uitdrukkelijk werden aanvaard. 

 

VII. Alle verrichte leveringen of prestaties die niet uitdrukkelijk vermeld zijn in de aanbieding, doch die op een later tijdstip door de klant werden aangevraagd, worden afzonderlijk aangerekend aan de normaal geldende tarieven. 

VIII. Alle klachten in verband met de door PELGROM uitgevoerde leveringen en/of prestaties dienen in eerste instantie onmiddellijk mondeling ter kennis gebracht aan ons personeel op het ogenblik van de manifestatie zelf, en dienen binnen de 48 uur na de datum van de manifestatie per mail en behoorlijk gemotiveerd bevestigd te worden. Klachten die niet mondeling of te laat schriftelijk werden meegedeeld, zullen noch aanvaard, noch onderzocht worden. 

 

IX. De uitgevoerde leveringen en/of prestaties zullen gefactureerd worden conform volgende afrekeningswijze

1. aan de forfaitaire prijs voor alle leveringen en prestaties omvat in de aanbieding en/of
2. aan de forfaitaire prijs per persoon

In geval de prijs van de omschreven leveringen en/of prestaties wordt aangerekend aan een forfaitaire prijs per persoon, zal het volledige verschuldigde bedrag berekend worden op basis van het opgegeven aantal deelnemers, en niet op basis van het aantal personen dat in werkelijkheid deelneemt. In elk geval dient een voorschot betaald te worden vóór gestelde datum van betaling en na aanvaarding van bijgevoegd aanbod. 

 

X. De leveringen en/of prestaties worden na de manifestatie gefactureerd en dienen, tenzij anders schriftelijk vermeld, contant betaald te worden. Indien een factuur niet betaald wordt, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd zijn van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Daarenboven zal een schadevergoeding verschuldigd zijn voor laattijdige betaling, forfaitair bepaald op 15% van het openstaand saldo. 

 

XI. Indien de klant in gebreke is openstaande facturen te betalen, zal het PELGROM toegelaten zijn de toegang tot de lokalen aan deze klant en zijn gezelschap te weigeren zonder enig voorbericht en alleen op grond van het ene feit van wanbetaling. 

 

XII. PELGROM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, conform de terzake geldende wetgeving en reglementering, te weigeren nog verder alcoholhoudende dranken te schenken indien zij dit nodig acht. 

 

XIII. In geen geval zal PELGROM aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade die de klant of zijn gezelschap mogelijk oploopt ter gelegenheid van de georganiseerde manifestatie. In ieder geval zal geen hogere schadevergoeding kunnen bekomen worden dan de prijs die voor de manifestatie werd betaald. 

 

XIV. Alle eventuele extra kosten ten gevolge van betalingen, facturaties en banktransacties zijn ten laste van de klant. 

 

XV. In geval betwisting zullen uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.